Wednesday, September 07, 2005

Pendulum - Slam

Yo it's like, yo yo yo, but tonight tonight dup dupdudpud pudpudpudpup duapduapduapduaps duapoduapsudpasudpaua dup tak dup tak dup tak tdup tak tdupt ak dup tak dup tak dup tak tdup tak duptak duptakkaktaktkatkatkatkata dup tak.

It's like yo yo yo yo yo.

No comments: